Ruth Wegelius -rahasto

Nona ja Kullervo Väreen säätiö

RUTH WEGELIUS -RAHASTO

Rahaston säännöt

 

1 § Rahaston nimi on Ruth Wegelius -rahasto ja se kuuluu nimikkorahastona Nona ja Kullervo Väreen säätiöön.

2 § Rahaston tarkoituksena on edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien tutki-musta ja hoitoa. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ha-kemuksesta. Apurahoja voidaan myöntää rahaston päämääriä edistäviin hankkeisiin henkilökohtaisina apurahoina, aputyövoiman palkkaamiseen, tutkimuslaitteiden ja -tarvikkeiden hankintaan ja matka-apurahoiksi.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti Suomen Lastenhematologian ja -onkologian yhdistys – Föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi i Finland ry -nimisen yhdistyksen, jäljempänä SLHOY, jäsenille lähinnä henkilökohtaisina apurahoina.

Henkilökohtaisena apurahana voidaan jakaa ulkomaista tutkimustyötä ja koulutusta varten Ruth Wegelius -stipendi yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jollei rahaston vuotuisella tuotolla voida stipendiä täysin rahoittaa (suuruusluokka 15 000 - 20 000 euroa vuoden 2004 kustannustasossa), on rahaston apurahojen myöntämisestä tämän jälkeen pidättäydyttävä siksi kunnes vastaava säästö on rahastoon kertynyt.

Matka-apuraha tulee ensisijaisesti osoittaa SLHOY:n järjestämään tieteelliseen kokoukseen esitelmöitsijäksi kutsutun ansioituneen ulkomaisen asiantuntijan matka- ja hotellikuluihin sekä mahdolliseen kohtuulliseen luentopalkkioon. Tässä momentissa tarkoitettua matka-apurahaa nimitetään kutsuapurahaksi ja luentoa Ruth Wegelius -luennoksi. Ehdotuksen kutsuapurahan myöntämisestä tekee SLHOY:n hallitus Nona ja Kullervo Väreen säätiön hallitukselle.

3 § Rahaston peruspääoman muodostaa Ruth Wegeliuksen testamentin nojalla SLHOY:lle tullut omaisuus, jonka SLHOY on luovuttanut Nona ja Kullervo Väreen säätiölle.

Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa lahjoituksin, jälkisäädöksin ja muilla säätiötoimintaan sopivilla keinoilla.

4 § Varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Varojen vuotuisesta tuotosta on, sen jälkeen kun niiden hoidosta aiheutuvat kulut on vähennetty, riittävä määrä varattava käytettäväksi varojen arvojen säilyttämiseksi. Loput voidaan jakaa rahaston tarkoituksen mukaisesti.

Rahaston pääoma esitetään ja tarkistetaan Nona ja Kullervo Väreen säätiön kirjanpidon yhteydessä. Varat hoidetaan säätiön omaisuudenhoitojärjestelmässä, jolloin rahaston tuotto lasketaan vuosittain siinä suhteessa kuin rahaston varat ovat säätiön muista varoista.

5 § Rahastoa hoitaa Nona ja Kullervo Väreen säätiön hallitus.

6 § Rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuosittain Nona ja Kullervo Väreen säätiön päättämällä tavalla ja sen toimesta.

7 § Myönnettävistä apurahoista päättää Nona ja Kullervo Väreen säätiön hallitus.

SLHOY:llä on niin halutessaan oikeus antaa lausunto rahaston varoihin kohdistuneista apurahahakemuksista siihen hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään rahaston apurahojen myöntämistä.

8 § Apurahojen käyttöön, maksamiseen ja raportointiin sekä muihin käytännön seikkoihin liittyvissä asioissa noudatetaan Nona ja Kullervo Väreen säätiön sääntöjä ja toimintatapaa.

9 § Mikäli Nona ja Kullervo Väreen säätiön toiminta lakkaa, siirretään rahaston varat SLHOY:lle, joka käyttää ne Ruth Wegeliuksen testamentin mukaisiin tarkoituksiin. Siinä tapauksessa, että SLHOY:tä ei silloin enää ole, on kaikki varat siirrettävä Ruth Wegelius -rahastona Lastentautien tutkimussäätiölle.

10 § Rahaston säännöt ja niihin tehtävät mahdolliset muutokset ja lisäykset vahvistaa Nona ja Kullervo Väreen säätiön hallitus kuitenkin 1, 2 ja 7 §:n osalta vain SLHOY:n suostumuksella.

11 § Nämä säännöt on hyväksytty Nona ja Kullervo Väreen säätiön puolesta säätiön hallituksen kokouksessa 23.1.2004.