Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Lastenhematologian ja -onkologian yhdistys – Föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi i Finland, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. edistää lasten veri- ja syöpätautien hoitoa ja tutkimusta Suomessa
 2. huolehtia kansallisesta, pohjoismaisesta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä
 3. lastenhematologian ja -onkologian alalla

3 § Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan

 1. pitämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia
 2. edistämällä tutkimustyötä, jakamalla apurahoja ja avustamalla alaa koskevia julkaisuja
 3. liittymällä yhteistoimintaan samaa tarkoittavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
 4. suosittamalla yhteisiä hoitokäytäntöjä lasten maligniteettien ja verisairauksien hoidossa
 5. perustamalla työryhmiä, joissa on ainakin kaikkien yliopistosairaaloiden edustus, kehittämään lasten veri ja syöpätautien hoitoa
 6. yhdistys valitsee edustajat NOPHO:on (Nordisk Förening för Pediatrisk Hematologi och Onkologi).

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat:

 1. Kotimaisia jäseniä
 2. Ulkomaisia jäseniä
 3. Kunniajäseniä
 4. Kirjeenvaihtajajäseniä
 5. Kannatusjäseniä

5 § Kotimaiseksi jäseneksi pääsee Suomessa laillistettu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistys hyväksyy. Yhdistys voi lisäksi kutsua kotimaiseksi jäsenekseen yhdistyksen toimialalla ansioituneen muun henkilön.

6 § Ulkomaiseksi jäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimialalla ansioituneen ulkomaisen henkilön. Henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, voi yhdistyksessä olla enintään yksi kolmasosa sen jäsenistä.

7 § Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneen kotimaisen tai ulkomaisen henkilön. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut ulkomainen henkilö. Yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneelle kotimaiselle kunniajäsenelle voidaan antaa yhdistyksen kunniapuheenjohtajan arvonimi. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kannatusjäseneksi yhdistys voi hyväksyä anomuksesta henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toiminta on yhdistyksen tarkoitusperiä ajatellen tärkeää. Kannatusjäsenet eivät ole yhdistyksen toiminnassa äänivaltaisia.

8 § Kotimaiseksi jäseneksi pääsyä varten vaaditaan kirjallinen anomus, yhdistyksen hallituksen puoltava lausunto, sekä yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös. Päätös jäseneksi valitsemisesta tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi jonkun yhdistyksen jäsenen sitä vaatiessa, umpilipuin. Jos vähintään neljäsosa äänestykseen osaaottaneista yhdistyksen jäsenistä vastustaa ehdotusta, ehdotus raukeaa.

Ulkomaisen jäsenen, kunniajäsenen, kirjeenvaihtajajäsenen ja kunniapuheenjohtajan vaalia varten vaaditaan vähintään viiden kotimaisen jäsenen yhdistyksen kokoukselle tekemä kirjallinen perusteltu ehdotus, hallituksen puoltava esitys, ja yhdistyksen varsinaisessa kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös, joka päätös tehdään kuten kotimaisia jäseniä valittaessa.

Kannatusjäseneksi pääsyä varten tarvitaan kirjallinen anomus, yhdistyksen hallituksen yksimielinen puolto, hematologis-onkologisen neuvottelukunnan puolto, sekä yhdistyksen kokouksen hyväksyminen, kuten yllä.

9 § Kotimaiset jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan jäsen vapauttaa jäsenmaksun suorituksesta määräajaksi tai ainaiseksi pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi. Ulkomaiset jäsenet, kunniajäsenet, kirjeenvaihtajajäsenet samoin kuin yhdistyksen kutsumat kotimaiset jäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous, kuitenkin niin, että se on kotimaisen jäsenen jäsenmaksua huomattavasti suurempi.

10 § Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, tai ilmoitettuaan asiasta suullisesti kokouksessa. Hallitus voi todeta yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, joka vaadittaessa ei ole suorittanut yhdistyksen jäsenmaksua. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia, toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, tai käyttäytyy arvottomalla tai yhdistyksen jäsenelle sopimattomalla tavalla. Erottamispäätös on, tullakseen voimaan, tehtävä vähintään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾:lla annetuista äänistä. Jos joku jäsenistä sitä vaatii, suoritetaan äänestys umpilipuin.

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja sekä 1-2 muuta jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa tehtäviinsä, kukin neljäksi vuodeksi. Kukin hallituksen jäsenistä voi toimia vain yhden 4-vuotiskauden kerrallaan, eikä voi tulla välittömästi uudelleen valituksi. Näitä sääntöjä ensi kerran sovellettaessa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja neljäksi vuodeksi, ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi, minkä määräaikojen jälkeen nämä ovat erovuorossa.

12 § Yhdistyksen piirissä voidaan tarpeen vaatiessa muodostaa sen eri harrastusaloja vastaavia rekisteröimättömiä jaostoja, jotka toimivat yhdistyksen nimissä ja joiden lähimmät toimintaohjeet yhdistys vahvistaa.

13 § Hallituksen tehtävänä on:

valmistella kokouksissa esille tulevat tärkeimmät asiat, tehdä tarvittaessa yhdistyksen kokoukselle esityksiä sellaisista toimenpiteistä, joita hallitus ei katso voivansa itse päättää, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa, sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.
hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta edullisimmalla tavalla,
kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
huolehtia sihteerin ja varainhoitajan vaihtuessa heidän hallussaan olleen yhdistyksen omaisuuden tarkastuksesta. Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

14 § Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

16 § Yhdistyksen toimihenkilöt ovat:

 1. puheenjohtaja, joka johtaa puhetta yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa.
 2. varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän estyneenä ollessa.
 3. sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta, hoitaa arkistoa ja jäsenmatrikkelia sekä yhdistyksen asioita hallituksen antamien määräysten mukaan.
 4. varainhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa ja laatii tilinpäätöksen.

Tarpeen vaatiessa yhdistys voi asettaa muitakin toimihenkilöitä.

17 § Yhdistyksellä on hallituksen alaisuudessa toimiva lastenhematologis-onkologinen neuvottelukunta (PHO - neuvottelukunta), josta säädetään sisäisessä ohjesäännössä.

18 § Yhdistyksen kokous. Yhdistys kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeellä, jäsentiedotteella tai ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Kokouksessa esiintulevat tärkeimmät asiat tulee kokouskutsussa mainita.

19 § Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi 8, 10, ja 22:ssa mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

20 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä valituille tilintarkastajille viimeistään tammikuun 15. päivänä, ja tilintarkastajien tulee antaa niistä lausuntonsa kahden viikon kuluessa sen jälkeen.

21 § Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Tieto siitä on annettava jäsenille vähintään 14 päivää aikaisemmin 18 §:ssä mainitulla tavalla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kaksi vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajaa
 2. esitetään yhdistyksen vuosikertomus sekä varainhoitajan vuosiselostus ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle sekä varainhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
 4. määrätään jäsenmaksujen suuruus ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kuluvalle vuodelle
 5. suoritetaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
 6. valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa
 7. käsitellään muut mahdolliset asiat

Kohdassa 5 mainitut vaalit suoritetaan umpilipuin, jos joku läsnäolevista sitä vaatii.

22 § Muutoksia näihin sääntöihin saadaan tehdä, jos vähintään kolmen kotimaisen jäsenen allekirjoittama kirjallinen ehdotus saa kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään 14 päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä.

Sama koskee yhdistyksen purkamista.

23 § Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelläolevat varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä edustavalle oikeuskelpoiselle kotimaiselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle.

24 § Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.