Sisäinen ohjesääntö

Yhdistyksellä on lastenhematologis-onkologinen neuvottelukunta (PHO-neuvottelukunta)

PHO-neuvottelukunnan jäsenet:
I Varsinaisia jäseniä ovat:

 1. kaikki Suomessa lastenhematologian suppean erikoisalan pätevyyden saaneet ja Suomessa työskentelevät lastenlääkärit, lukumäärää rajoittamatta. Eläkkeelle siirtyneet ovat lisäjäseniä (kohta II, alla).
 2. yksi lastenkirurgian alan lasten syöpäkirurgiaan perehtynyt erikoislääkäri, jonka yhdistyksen kokous valitsee 4 vuodeksi kerrallaan. Uudelleenvalintaa ei rajoiteta.
 3. yksi keskussairaalassa tai aluesairaalassa toimiva lastentautien erikoislääkäri, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta ja perehtymistä lasten syövän hoitoon. Valitaan yhdistyksen kokouksessa 4 vuodeksi kerrallaan. Uudelleenvalintaa ei rajoiteta.
 4. Ne toimikaudella olevat hallituksen jäsenet, jotka eivät olisi varsinaisia jäseniä muilla yllä esitetyillä perusteilla.

II Lisäjäsenet

 1. Kaikki lastenhematologian suppean erikoisalan koulutuksessa olevat/olleet lastentautien erikoislääkärit, joilla vielä ei ole suppean erikoisalan pätevyyttä.
 2. Sellaiset lasten syövän hoitoon osallistuvat sairaalapediatrit, jotka PHO-neuvottelukunta nimeää ja kutsuu
 3. Muut lastenhematologian ja -onkologian alaan liittyvää tutkimusta tai potilashoitoa harjoittavat henkilöt, jotka PHO-neuvottelukunta kutsuu.
 4. Eläkkeellä olevat, Suomessa lastenhematologian suppean erikoisalan pätevyyden saaneet lastenlääkärit. Lisäjäsenten määrää ei rajoiteta, vaan siitä päättää PHO-neuvottelukunta, jonka tulee vähintään vuosittain arvioida haluamiensa lisäjäsenten kokoonpano.

PHO-neuvottelukunnan tehtävät

 1. keskittyä edistämään lasten veri- ja syöpätautien hoitoa ja tutkimusta Suomessa
 2. huolehtia lastenhematologian ja -onkologian alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta Suomessa
 3. huolehtia pohjoismaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, ja päättää kaikista näihin liittyvistä henkilövalinnoista
 4. päättää apurahojen jaosta, haluttaessa asiantuntija-arvioita apuna käyttäen
 5. päättää PHO-neuvottelukunnan lisäjäsenistön kulloisestakin kokoonpanosta

PHO-neuvottelukunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Äänivaltaisia ovat vain varsinaiset jäsenet. PHO neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun yksi kolmasosa varsinaisista jäsenistä on paikalla. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri toimivat PHO-neuvottelukunnan puheenjohtajana ja sihteerinä, ellei kokouskohtaisesti toisin päätetä.

PHO neuvottelukunta on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen hallitukselle.